قيمت : 6000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 67

 


خلاصه طرح:

 

توضیحات :

 

عنوان                                    فهرست                                   صفحه

 

 

                                    فصل اول : بررسي فني

1-1 نمودار فرآيند عمليات                                                                               4

2-1 نمودار برنامه ريزي حمل و نقل                                                                   6

3-1 نمودار مراحل ساخت                                                                              13

4-1 ليست مواد                                                                                           19

5-1 ليست ماشين آلات                                                                                 21

6-1لست تاسيسات و تجهيزات                                                                         22

7-1 ليست ابزارالات تجهيزات دستي                                                                 23

8-1 بر آورد تعداد ماشين آلات                                                                        28

9-1 بر آورد مواد اوليه مورد نياز                                                                       32

10-1برآورد تعداد پرسنل مورد نياز                                                                   34

11-1 ليست لوازم مورد نياز کارخانه ( اعم از اداره، رفاهي )                                      38

12-1 بر آورد فضاي مورد نياز                                                                          42

17-1 تحليل لي اوت سالن توليد بر اساس نرخ نزديکي و نمودار رابطه بخش ها              43

18-1 لي اوت بخش ها                                                                                  43

جمع بندي                                                                                                 48

 

                             فصل دوم: بررسي مالي و اقتصادي

2-1 سرمايه مورد نياز  طرح                                                                           51

2-2سرمايه ثابت طرح                                                                           51

3-2محاسبه هزينه هاي مربوط به زمين                                                      51

4-2محاسه هزينه هاي تأسيسات عمومي                                                     52

5-2محاسبه هزينه هاي ماشين آلات                                                         53

6-2محاسبه هزينه هاي لوازم اداري                                                           53

7-2محاسبه هزينه هاي قبل از بهره برداري                                                  53

8-2محاسه هزينه هاي پيش بيش بيني نشده                                               55

9-2هزينه حقوق و دستمزد                                                                  57

10-2 قيمت تمام شده و قيمت فروش محصول                                                 59

11-2  محاسبه نقطه سر به سر                                                                    63

11-2  محاسبه حاشيه ايمني طرح(تحليل نقطه سر به سر)                                  63

12-2 تعيين دوره برگشت سرمايه                                                                64

13-2 محاسبه ارزش فعلي خالص                                                                 65

14-2 تحليل حساسيت                                                                              66

جمع بندي                                                                                     67

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .