قيمت : 5000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 31

 


 

          عنوان                                    فهرست                                           صفحه

 

 

فصل اول – شناخت پروژه و محصول :

1-    معرفي پروژه...........................................................................................................................4

2-    موارد استفاده و مصرف کنندگان عمده محصول..........................................................5

3-    معرفي محصولات توليدي...................................................................................................6

 

 

فصل دوم – شناخت و بررسي بازار :

1-    بررسي توليدات داخلي گذشته.........................................................................................7

2-    بررسي واردات کذشته........................................................................................................8

3-    بررسي قيمت.........................................................................................................................8

4-    تحليل وضعيت موجود مصرف...........................................................................................9

5-    پيش بيني مصرف آينده......................................................................................................9

6-     پيش بيني عرضه.................................................................................................................12

7-    وضعيت صادرات و پيش بيني سهم آن........................................................................13

 

فصل سوم – بررسيهاي فني :

1-    ظرفيت و برنامه توليد.........................................................................................................14

2-    تکنولوژي...............................................................................................................................14

3-    مواد و وروديها و چگونگي تامين آن .............................................................................16

4-    ماشين آلات و تجهيزات ..................................................................................................17

5-    انرژيها و تاسيسات زيربنايي ............................................................................................17

6-     زمين و کارخانه و ابنيه.....................................................................................................21

7-    سيستمهاي دوران بهره برداري.......................................................................................23

 

فصل چهارم- مکان يابي محل اجراي طرح......................................................26

فصل پنجم –بررسيهاي مالي – اقتصادي :

1- برآورد سرمايه گذاري ثابت.......................................................................................................26

2- برآورد هزينه هاي جاري و تحليل اجزاء آن.........................................................................26

3- برآورد قيمت تمام شده ........................................................................................................27

فصل ششم – اجراي پروژه :

1- اطلاعات كلي سازماني...........................................................................................................30

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .