قيمت : 6000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 80

 


خلاصه طرح:

 

فهرست مطالب                                                                                                                  صفحه

 

 

فصل اول

 

 شناخت پروژه و محصول.........................................................................................................................6

               معرفي صنعت تحت كاربرد................................................................................................7

               معرفي تكنولوژي از نقطه نظر منشاء...............................................................................7

               معرفي محصولات توليدي..................................................................................................7

               موارد استفاده مصرف كنندگان عمده محصول ............................................................8

 

فصل دوم

 

 شناخت و بررسي بازار..............................................................................................................................10

1-    بررسي توليدات گذشته و وضعيت توليد كنندگان..............................................10

2-    بررسي قيمت...............................................................................................................10

3-    تحليل وضعيت موجود مصرف.................................................................................11

4-    پيش بيني مصرف آينده............................................................................................11

                           4-1 روش پيش بيني........................................................................................11

                            4-2 – تحليل پيش بيني................................................................................12

                برآورد مصرف........................................................................................................................13

                پيش بيني عرضه .................................................................................................................13

                جدول عرضه كنندگان موجود .........................................................................................14

                تحليل پيش بيني.................................................................................................................14

                برآورد عرضه...........................................................................................................................14

                صادرات .................................................................................................................................15

                سهم بازار قابل محصول .................................................................................................... 15

 

 

 

 فصل سوم

 

بررسي هاي فني ....................................................................................................................................... 16

                تعيين ظرفيت ....................................................................................................................16

                مباني انتخاب ظرفيت .......................................................................................................16

1-    اثر تقاضاي بازار .......................................................................................................16

2-    اثر موارد ورودي ......................................................................................................16

3-    اثر تاسيسات زير بنايي...........................................................................................16

4-    اندازه واحد هاي مشابه ..........................................................................................17

5-    توان رهبري و سازماندهي ....................................................................................17

6-     بودجه .......................................................................................................................17

7-    عدم تمركز ............................................................................................................17

جدول برنامه توليد 5 سال اول ............................................................................................................18

تكنولوژي و چگونگي انتخاب و نحوه تامين آن ................................................................................18

ليست مواد مصرفي .................................................................................................................................19

جدول هزينه مواد مصرفي .....................................................................................................................20

برگ مسير توليد .....................................................................................................................................20

مباني توليد ماشين آلات .......................................................................................................................22

ليست ماشين آلات مورد نياز و قيمت آنها ........................................................................................23

تعيين ماشين آلات مورد نياز ............................................................................................................. 24

جدول تعيين تعداد ماشين آلات ....................................................................................................... 25

جدول مشخصات ماشين آلات ........................................................................................................... 27

سيستم حمل و نقل كارخانه .............................................................................................................. 29

جدول تجهيزات مورد نياز حمل و نقل و قيمت آنها .....................................................................29

تعيين فضاهاي مورد نياز......................................................................................................................30

                  1-سالن هاي توليد.....................................................................................................30

                  2-آزمايشگاه ...............................................................................................................31

                  3-ساختمان ها و مكانهاي رفاهي ..........................................................................31

                               3-1-رستوران...........................................................................................31

                               3-2 بهداري..............................................................................................32

                               3-3 رختكن..............................................................................................32

                               3-4 دستشويي.......................................................................................33

                               3-5 نماز خانه........................................................................................33

                               3-6 سالن ورزشي.................................................................................33

                               3-7 پاركينگ........................................................................................33

                               3-8 نگهباني و اطلاعات......................................................................33

                               3-9 فضاي سبز ....................................................................................34

               4- تاسيسات..................................................................................................................34

               5- فضاي اداري.............................................................................................................35

               6- آتش نشاني..............................................................................................................35

               7-خدمات توليدي كارخانه ......................................................................................35

                              7-1 دريافت............................................................................................35

                              7-2 ارسال..............................................................................................35

                          7-3 انبارها ..................................................................................................36

                                       جدول تحليل انبار مواد اوليه.................................................36

                                       جدول تحليل انبار محصول نهايي........................................38

                         8- فضاي خيابانها و فضاي ديگر...............................................................38

         برآورد انرژي ها و تاسيسات زير بنايي.............................................................................38

                         1-برق مورد نياز...........................................................................................39

                                       1-1 برق ماشين آلات...........................................................39

                                        1-2 برق مورد نياز براي روشنايي.....................................39

                                        1-3 برق مورد نياز براي محوطه........................................40

                         2-آب مصرفي...............................................................................................40

                                        2-1 آب مصرفي ماشين آلات............................................41

                                         2-2 آب مصرفي كاركنان...................................................41

                                        2-3 آب مصرفي مورد نياز..................................................41

                        3- سوخت ها.................................................................................................41

                                        3-1 سوخت مصرفي ماشين آلات ...................................41

                                        3-2 ساير مصارف.................................................................41

                                                       ( I ) گاز............................................................41

                                                       ( II) گازرئيل...................................................42

                                                        ( III) بنزين...................................................42

                     نيروي انساني و چارت سازماني.....................................................................43

                     جداول حقوق و دستمزد پرسنل...................................................................53

                     سيستم هاي دوران بهره برداري...................................................................58

-         نگهداري و تعميرات........................................................58

-         كنترل كيفيت...................................................................58

-         بازاريابي و تبليغات...........................................................59

-         برنامه ريزي توليد و كنترل موجودي..........................59

فصل چهارم

 

مكان يابي اجراي طرح.....................................................................................................................60

                  مباني انتخاب مكان براي كارخانه......................................................................60

                 

 

فصل پنجم

 

 بررسي هاي مالي و اقتصادي..........................................................................................................63

                 هزينه هاي سرمايه گزاري.......................................................................................63

1-    زمين.......................................................................................................63

2-    محوطه سازي.......................................................................................63

3-    ساختمان...............................................................................................64

4-    تاسيسات..............................................................................................64

5-    تجهيزات حمل و نقل........................................................................64

           تخمين سرمايه ثابت طرح .............................................................................................65

                         جدول هزينه انرژي ها در سال..................................................................66

                         جدول هزينه نگهداري و تعميرات............................................................66

                         جدول هزينه هاي عملياتي........................................................................66

                         جدول چگونگي سرمايه گزاري.................................................................69

         جدول هزينه هاي سالانه طرح.........................................................................................70

         جدول قيمت تمام شده محصول......................................................................................70

         تخمين قيمت فروش..........................................................................................................71

         تحليل شاخص هاي مالي و اقتصادي.............................................................................71

         جدول سود و زيان .............................................................................................................72

         هزينه هاي متغير توليدي...............................................................................................73

         هزينه ها ي ثابت ساليانه..................................................................................................73

         ارزش خالص فعلي..............................................................................................................74

         نرخ بازده داخلي.................................................................................................................75

         تعيين نقطه سر به سر توليد...........................................................................................76

        جدول بازگشت سرمايه ....................................................................................................76

         شاخص صرفه جويي ارزي..............................................................................................77

         سهم استفاده از منابع داخلي و خارجي .....................................................................77

         ارزش افزوده طرح..............................................................................................................77

 

فصل ششم

 

 اجراي پروژه....................................................................................................................................79

                 ايجاد سازمان براي اجراي طرح.........................................................................79

                          ( I) نظارت كارگاهي..............................................................................79

                          ( II) انجام فعاليت هاي مالي...............................................................79

                         ( III)خريدو تهيه اجناس و اقلام مورد نياز........................................79

                          (IV) سرپرستي فعاليت هاي اداري...................................................79

                برنامه زمان بندي..................................................................................................80

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .