قيمت : 6000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 58

 


خلاصه طرح:

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                             صفحه

 

فصل اول

 

مقدمه.....................................................................................................................................................................5                                                                                      

1-1- منابع گچ....................................................................................................................................................5                                                                            

1-1-1- گچ طبيعي...........................................................................................................................................5                                                                      

2-1-1- گچ شيميايي و انيدريت شيميايي (مصنوعي ) ...........................................................................6                         

2-1- بررسي عرضه و تقاضاي محصول دربازارداخلي وخارجي ...............................................................7            

1-2-1- گچ در ايران  .......................................................................................................................................7                                                                

2-2-1- توليد و مصرف گچ در خارج از کشور ..........................................................................................18                               

3-2-1-توليد مصرف پالنهاي گچي در داخل و خارج کشور .................................................................18                

3-1-بررسي کانون هاي قطعات پيش ساخته گچي.................................................................................20                             

4-1-براورد تقاضاي محصول .........................................................................................................................20                                                    

5-1- بررسي روند قيمت پانل هاي گچي در داخل و خارج از کشور....................................................21     

6-1- براورد قيمت محصول در خارج از کشور  .........................................................................................21      

                    

فصل دوم

 

 بررسي فني طرح .............................................................................................................................................23

1-2- کاربرد و خواص انواع گچ  ...................................................................................................................23 

   

                                        

1-1-2-انواع گچ صنعتي ...........................................................................................................................23                                                          

2-1-2- قطعات پيش ساخته گچي  ......................................................................................................24                                              

2-2- اثر عوامل مختلف برروي خواص گچ ...........................................................................................27                                 

1-2-2- اثر نوع توليد برروي خواص گچ ..............................................................................................27                                    

2-2-2- شکل دانه توليد برروي خواص گچ .........................................................................................27                                  

3-2-2- پير شدن (کهنگي )  .................................................................................................................27                                                    

4-2-2- سرد کردن و عمليات پس از ان .............................................................................................27                                        

3-2- تکنولوژي توليد سولفات کلسيم (گچ پخته) .............................................................................28                            

1-3-2-استخراج ،خرد کردن و يکنواخت کردن سنگ طبيعي ......................................................28              

2-3-2- هيدارته کردن صنعتي ..............................................................................................................30                                                     

1-2-3-2- توليد نيمه هيدرات بتا ارسنگ گچ طبيعي .....................................................................31                         

2-2-3-2- توليد گچ بتا از گچ ...............................................................................................................33                                                   

4-2- توليد قطعات پيش ساخته گچي .................................................................................................35                                           

1-5-2- خشک کردن طبيعي ................................................................................................................38

2-5-2- خشک کردن صنعتي ................................................................................................................39

6-2- مصرف مواد وانرژي .........................................................................................................................40

7-2- فرايند توليد انتخابي به همراه شرح ماشين الات و تجهيزات لازم ........................................41

1-7-2- توليد گچ بتا (گچ طبي) ............................................................................................................41

2-7-2-دستگاه سنجش حجم اب ..........................................................................................................42

3-7-2- دستگاه توزين پودر گچ .............................................................................................................44

 

فصل سوم

 

 بررسي اقتصادي طرح ...............................................................................................................................45

1-3-براورد سرمايه گذاري مورد نياز طرح ...........................................................................................45

1-1-3- زمين ..............................................................................................................................................45

2-1-3- ساختمان و محوطه سازي..........................................................................................................45

3-1-3- تجهيزات و ماشين الات .............................................................................................................46

 

 

4-1-3- تاسيسات ............................................................................................................................46

5-1-3- تجهيزات حمل و نقل ......................................................................................................46

6-1-3- لوازم اداري و اشپزخانه ...................................................................................................47

7-1-3- هزينه هاي قبل از بهره برداري......................................................................................47

8-1-3- سرمايه در گردش ............................................................................................................47

2-3- تامين منابع مالي و سازمان دهي تشکيلات ...................................................................47

3-3-هزينه هاي توليد....................................................................................................................48

1-3-3- مواد اوليه و مصرفي ........................................................................................................48

2-3-3-برق و سوخت .....................................................................................................................48

3-3-3- حقوق و دستمزد .............................................................................................................48

4-3-3- نگهداري و تعميرات.........................................................................................................49

5-3-3- استهلاک ...........................................................................................................................49

6-3-3- بيمه ....................................................................................................................................50

7-3-3- هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده ......................................................................50

8-3-3- هزينه هاي اداري و فروش ( تبليغات ) .....................................................................50

9-3-3- استهلاک هزينه هاي قبل از بهره برداري ................................................................51

10-3-3- هزينه تسهيلات مادي.................................................................................................51

11-3-3- قيمت تمام شده محصول............................................................................................51

4-3- درامد وارزيابي طرح ............................................................................................................51

1-4-3- بررسي قيمت فروش محصولات توليدي ...................................................................51

2-4-3- پيش بيني عملکرد سود و زيان ..................................................................................51

3-4-3- گردش نقد ينگي و توجيه پذيري طرح ....................................................................52

5-3- شاخص هاي اقتصادي .......................................................................................................52

1-5-3- نقطه سربه سر ................................................................................................................52

2-5-3- ارزش فعلي خالص..........................................................................................................52

3-5-3- نرخ بازده داخلي ............................................................................................................54

4-5-3- دوره بازگشت سرمايه ...................................................................................................54

5-5-3- صرفه جويي ارزي .........................................................................................................54

 

 

 

6-5-3- ارزش افزوده ...................................................................................................................55

 

فصل چهارم

 

 نتيجه گيري کلي .........................................................................................................................56

1-4- خلاصه مشخصات طرح   .................................................................................................56

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .