قيمت : 6000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 56

 


فهرست مطالب

فصل اول

بررسي بازار

 

مطالعه و شناخت محصول...............................................................................................................................4

عوامل موثردر انتخاب يك ماشين بافندگي.................................................................................................7

نام محصول در تعريف.......................................................................................................................................9

وارداتي يا صادراتي بودن كالا......................................................................................................................10

نامهاي تجاري..................................................................................................................................................10

مختصات فيزيكي............................................................................................................................................10

شرح خواص......................................................................................................................................................10

مواد اوليه......................................................................................................................................................... 10

كالاهاي رقيب و جانشين........................................................................................................................... 10

درجه اهميت پارچه....................................................................................................................................11

مباني مذهبي و فرهنگي.............................................................................................................................11

تحليل قيمت...................................................................................................................................................12

اطلاعات پايه اي عمومي..............................................................................................................................12

اطلاعات اختصاصي محصول.......................................................................................................................12

شناخت جامعه مصرف كننده داخلي .....................................................................................................12

شناخت جامعه مصرف كننده خارجي.....................................................................................................12

شناخت توليد كنندگان داخلي ................................................................................................................13

آمار واردات محصول طي سال هاي گذشته..........................................................................................13

محاسبه حجم فعلي بازار و تقاضا.............................................................................................................14

تعيين سهم بازار قابل كسب......................................................................................................................14

مكان يابي.......................................................................................................................................................15

عوامل مؤثر در انتخاب محل پروژه...........................................................................................................15

فصل دوم

 

بررسي فني ...................................................................................................................................................17

دستگاه چله كشي........................................................................................................................................17

دستگاه آهار...................................................................................................................................................17

.ماشين آلات بافندگي.................................................................................................................................17

محاسبه مقدار نخ مورد نياز.......................................................................................................................19

ساير ماشين آلات.......................................................................................................................................20

جدول از –  به............................................................................................................................................21

تاسيسات......................................................................................................................................................21

تصفيه آب....................................................................................................................................................21

ديگ بخار.....................................................................................................................................................22

كابين برق اصلي..........................................................................................................................................22

ژنراتور برق اضطراري.................................................................................................................................22

برق رساني....................................................................................................................................................22

آبرساني.........................................................................................................................................................23

اير كانديش..................................................................................................................................................24

ديگ بخار.....................................................................................................................................................24

سوخت رساني.............................................................................................................................................24

وسائل حفاظت ايمني ...............................................................................................................................25

بررسي فضا و مساحت ها .........................................................................................................................25

انبار محصول ...............................................................................................................................................26

جدول تعيين تعداد ماشين آلات و نيروي انساني................................................................................26

بر آورد مساحت زمين ، ساختمان و سالن توليد ................................................................................27

فصل سوم

بررسي مالي

 

سرمايه ثابت .................................................................................................................................................28

هزينه هاي تاسيساتي و ارتباطات ..........................................................................................................29

وسائل نگهداري و تعمييرات ...................................................................................................................30

تجهيزات ايمني كاركنان .........................................................................................................................30

تجهيزات انبار .............................................................................................................................................31

جدول كلي محاسبه هزينه هاي هر بخش ...........................................................................................31

هزينه هاي پيش بيني نشده ..................................................................................................................32

 نرخ تورم ....................................................................................................................................................33

نرخ تورم هزينه هاي نيروي انساني .......................................................................................................35

هزينه هاي نگهداري و تعميرات..............................................................................................................37

هزينه مواد اوليه .........................................................................................................................................38

ساير هزينه هاي توليد .............................................................................................................................38

بيمه كارخانه ..............................................................................................................................................42

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ...........................................................................................42

پيش بيني سرمايه در گردش .................................................................................................................43

سياست تامين منابع مالي ........................................................................................................................43

محاسبه قيمت تمام شده محصول .........................................................................................................43

برآورد درآمد حاصل از فروش .................................................................................................................43

صورت سود و زيان ....................................................................................................................................44

پيش بيني وجوه نقدي .............................................................................................................................49

صورتحساب تراز نامه ................................................................................................................................53

فصل چهارم

تجزيه و تحليل اقتصادي

 

تجزيه و تحليل نقطه سر به سر .............................................................................................................55

شاخص هاي سود آوري............................................................................................................................56

شاخص هاي اعتباري................................................................................................................................56

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .