قيمت : 6000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 65

 


فهرست

 

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

 

 

فصل اول

 

معرفي محصول......................................................................................................................................................3

انواع باتري سرب-اسيدي....................................................................................................................................3

مشخصات محصول................................................................................................................................................4

استاندارد محصول.................................................................................................................................................5

جدول استانداردهاي بين المللي.......................................................................................................................6

بررسي بازار.............................................................................................................................................................7

بررسي روند  واردات و صادرات......................................................................................................................13

قيمت فروش محصول مشابه............................................................................................................................14

ليست شركت هاي توليد كننده لاتري در كشور.......................................................................................15

موقيت مكاني واحد............................................................................................................................................16

 

فصل دوم

 

بررسي هاي فني طرح.......................................................................................................................................18

ارائه روش هاي مختلف توليد..........................................................................................................................18

تشريح فرايند مونتاژ...........................................................................................................................................19

بررسي ايستگاه ها و شيوه هاي كنترل كيفيت..........................................................................................21

دستگاه ها و تجهيزات خط مونتاژ.................................................................................................................23

محاسبه ظرفيت..................................................................................................................................................26

برآورد ظرفيت اسمي سيستم.........................................................................................................................26

ميزان توليد محصولات مختلف به تفكيك تيپ........................................................................................28

توان توليد ساليانه...............................................................................................................................................30

ليست مواد و قطعات اوليه................................................................................................................................31

برآورد ميزان مصرف مواد اوليه و قطعات خريدني.....................................................................................31

تجهيزات و تأسيسات عمومي...........................................................................................................................33

نيروي انساني.........................................................................................................................................................36

ليست پرسنل توليدي.........................................................................................................................................37

ليست پرسنل غير توليدي.................................................................................................................................38

برآورد مساحت ماشين آلات توليدي..............................................................................................................41

برآورد مساحت سالن توليد...............................................................................................................................42

مساحت انبارها......................................................................................................................................................42

مساحت ساختمان هاي اداري...........................................................................................................................45

 

فصل سوم

 

بررسي هاي مالي طرح.......................................................................................................................................48

ارزش مواد اوليه مصرفي....................................................................................................................................48

برآورد هزينه هاي تأمين انرژي.......................................................................................................................49

هزينه هاي خدمات نيروي انساني..................................................................................................................50

جمع بندي اجزا و برآورد سرمايه در گردش...............................................................................................50

اقلام سرمايه در گردش......................................................................................................................................51

هزينه ماشين آلات خط توليد.........................................................................................................................52

هزينه زمين و ساختمان ها...............................................................................................................................53

مساحت و هزينه زمين مورد نياز.....................................................................................................................53

هزينه لوازم اداري................................................................................................................................................54

هزينه هاي قبل از بهره برداري........................................................................................................................55

كل سرمايه گذاري...............................................................................................................................................56

قيمت تمام شده محصول...................................................................................................................................58

تجزيه و تحليل صورت هاي مالي.....................................................................................................................58

پيش بيني عملكردسود و زيان ويژه طرح......................................................................................................59

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .