قيمت : 6000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 63

 


فهرست مندرجات

 

فصل اول

 چکيده مطالعات فني ، مالي و اقتصادي ......................................................................................................4

 

فصل دوم

 کليات معرفي محصول ....................................................................................................................................7

1-2 نام محصول ومشخصات فني .................................................................................................................8

2-2 چگونگي و ميزان بکار گيري به عنوان کالاي نهايي يا واسطه اي و مصرفي ............................20

3-2 ارائه ديدگاههاي کلي در مورد قيمت ، امکان فروش و چگونگي روند تغييرات قيمت فروش محصول اصلي....................................................................................................................................................21

 

فصل سوم 

 مطالعات فني ...................................................................................................................................................23

1-3 ارزيابي روشهاي مختلف توليد و گزينش روش بهينه ....................................................................23

2-3   تشريح دقيق و جامع فرايند منتخب و سپس ترسيم شماتيک جريان فرايند .......................25

3-3بررسي ايستگاهها ، مراحل و شيوه هاي کنترل کيفيت .................................................................26

4-3 تعيين ظرفيت ، برنامه توليد و شرايط عملکرد واحد .....................................................................28

5-3 برآورد ميزان مصرف مواد اوليه ...........................................................................................................31

6-3  دستگاهها و تجهيزات خط توليد ......................................................................................................32

1-6-3 معرفي دستگاهها و تجهيزات خط توليد .....................................................................................32

2-6-3نقشه استقرار ماشين آلات ................................................................................................................34

7-3 تجهيزات و تاسيسات عمومي ..............................................................................................................34

1-7-3 آزمايشگاه ...........................................................................................................................................34

2-7-3 تعميرگاه ..............................................................................................................................................34

3-7-3 تاسيسات برق ....................................................................................................................................34

4-7-3 تاسيسات آب .....................................................................................................................................37

7-7-3 ساير تاسيسات ..................................................................................................................................38

8-3 محاسبه نيروي انساني مورد نياز ........................................................................................................39

1-8-3 برآورد پرسنل توليدي .....................................................................................................................40

2-8-3 برآورد پرسنل غير توليدي .............................................................................................................40

9-3 محاسبه سطح زير بنا و مساحت مورد نياز .....................................................................................41

1-9-3 مساحت سالن توليد .........................................................................................................................42

2-9-3 مساحت انبارها ..................................................................................................................................43

3-9-3 مساحت تاسيسات و تعميرگاه ........................................................................................................44

4-9-3 مساحت آزمايشگاه.............................................................................................................................45

5-9-3 مساحت ساختمانهاي اداري ورفاهي و خدماتي .........................................................................45

6-9-3 مساحت زمين ، ساختمان اداري ومحوطه سازي ......................................................................46

7-9-3 نقشه جانماي ساختمانها .................................................................................................................47

10-3 زمان بندي اجراي پروژه ....................................................................................................................47

 

فصل چهارم

 بررسي هاي مالي و اقتصادي ......................................................................................................................49

مقدمه ...............................................................................................................................................................49

1-4 اطلاعات مربوط به سرمايه در گردش و برآورد آن ........................................................................49

1-1-4 برنامه توليد ساليانه .........................................................................................................................49

2-1-4مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي ...................................................................................................50

3-1-4 هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز.......................................................................................51

4-1-4 هزينه خدمات نيروي انساني .........................................................................................................51

5-1-4 جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه در گردش ............................................................................52

2-4اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و برآورد آن ....................................................................................53

1-2-4هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد ...................................................................................54

2-2-4هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي ..............................................................................................55

3-2-4 هزينه زمين ، ساختمان و محوطه سازي ...................................................................................56

4-2-4 هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل .....................................................................57

5-2-4 هزينه لوازم و اثاثيه اداري ..............................................................................................................57

6-2-4 هزينه هاي قبل از بهره برداري .....................................................................................................58

7-2-4 جمع بندي اجزاء و بر آورد سرمايه ثابت ....................................................................................59

3-4 کل سرمايه گذاري ................................................................................................................................59

4-4 هزينه هاي توليد...................................................................................................................................60

1-4-4هزينه هاي ثابت ...............................................................................................................................60

2-4-4 هزينه هاي متغير ............................................................................................................................61

5-4 قيمت تمام شده محصول ...................................................................................................................62

6-4صورتهاي مالي و شاخصهاي طرح ......................................................................................................63

7-4 ارزيابي مالي و اقتصادي طرح ............................................................................................................63

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .