قيمت : 7000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 110

 


خلاصه طرح:

فهرست مطالب:

 

 اختصارات، اصطلاحات و تعاريف:

 

 واحدها و اعداد:

1  خلاصه و نتايج

1ـ1   رشد وسايل نقليه و تعريف سناريو

1ـ2   تجربه جهاني

1ـ3  چالشها و امكان سنجي سناريو

1ـ 4  طرفهاي ذينفع

 

2 مقدمه

2-1    آشنايي با پروژه و ساختار اصلي آن

2-2    هدف نهايي

2-3    تكميل نمودن پروژه

 

3 چشم انداز

3ـ1 اهداف

3ـ2 محدوده كار

 

4 امكان سنجي برنامه تبديل

4ـ1     ارزيابي سناريوهاي رشد ناوگان وسايل نقليه

4ـ2      تبديل به  CNG  به عنوان سوخت، و زير ساخت CNG

4ـ3      نرخهاي ديگر تبديل NGV 

4- 4    ارزيابي نرخ نفوذ

4ـ4ـ1    نرخ نفوذ پايين

4ـ4ـ2    نرخ نفوذ متوسط

4-4-3   نرخ نفوذ بالا

4-5 امكان سنجي موارد مربوط به نرخهاي نفوذ NGV

4-6 تاثير بر عرضه و توزيع گاز

 

 5   نظامهاي تبديل

5-1 مقدمه

5-2 وسايل نقليه گاز طبيعي سوز از OEM

5-3 سياست OEM در ايران

5-3-1 چشم اندازهاي توليد وسايل نقليه رايج

5-3-2 سياست OEM براي توليد NGV

5-4  تبديل به CNG - تبديل بعد از فروش در بازار

5-5 مقايسه خودروهاي تبديل شده “ بعد از فروش در بازار” و OEM

5-6  كيت تبديل CNG

 

6 الزامات كارگاههاي تبديل

6-1 تعريف ” تبديل“

6-2 معيارهاي كارگاههاي تبديل

6-2-1 صلاحيتها

6-2-2 مسئوليت

6-2-3 سازمان

6-3 استانداردها و ايمني / 9 /

6-4 آمادگي عملياتي

6 – 5  تعمير و نگهداري

6-6 گواهينامه كارگاههاي تبديل

6–7 ظرفيت كارگاههاي تبديل /1/

 

7  مطالعات موردي در زمينه تبديل  

7-1  تاكسيها

7-1-1  كليات /11/

7-1-2  ماركها و مدلها

7-1-3  عملكرد

7-1-4  اقتصاد و آمار

7-1-5   تجربه هاي پيشين و برنامه فعلي تبديل CNG در ايران /11,12/

7-1-6  خلاصه و نتايج مباحث مربوط به تاكسيها

7-2 اتوبوسها

7-2-1   وضعيت شركت واحد اتوبوسراني تهران ، ناوگان موجود

7-2-2   مهارت و كارايي

7-2-3   فناوري و آلودگيهاي دود و صدا

7-2-4  نسبت تبديل

7-3   برآورد هزينه و مدل برنامه تبديل

7-3-1  مدل هزينه يك كارگاه تبديل

7-3-2  مدل تبديل ايران

7-4  تحليل نقطه سر به سر براي مطالعات موردي

7-4-1  هزينه ها

7-4-2     هزينه هاي ساليانه

7-4-3    تحليل نقطه سر به سر – اتوبوسهاي شهري

7-4-4  تحليل نقطه سر به سر – خودروهاي شخصي و تاكسيها

7-4-5  تحليل نقطه سر به سر – نتايج

 

8   جا نمايي و مدل برآورد هزينه ايستگاههاي سوختگيري

8-1      ظرفيت

8-2   چيدمان ، تعيين محل و جا نمايي

8-3   امنيت عرضه

8-3-1  منابع گاز /13/

8-3-2    امنيت فني

8-4   ايستگاه سوختگيري ، مدل هزينه

 

9  كل منافع طرح بر اساس مطالعات موردي

9-1   صرفه جويي سوخت

9-1-1   اتوبوسها

9-1-2   تاكسيها

9-2   محيط زيست

 

10   منابع و مراجع:

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .