قيمت : 6000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 35

 


فهرست

عنوان

صفحه

فصل اول   بررسي بازار

 

مطالعه و شناخت محصول …………………………………………

 نام محصول……………………………………………………...

کاربرد ………………………………………………………….

تحليل قيمت ……………………………………………………

فصلي بودن با نبودن محصول ……………………………………...

اهميت محصول و درجه نياز………………………………………..

سياستهاي حمايتي و يا محدوريتي دولت ……………………………

کالاي مکمل و آمار توليد آن……………………………………….

مطالعه و شناخت تقاضا……………………………………………

سهم بازار قابل کسب….………………………………………….

3

3

3

3

3

3

4

4

4

5

فصل دوم بررسي فني

 

  بررسي فني محصول …………………………………………….

 ليست مواد تشکيل دهنده محصول ………………………………..

 بررسي و انتخاب فرآيند ساخت …………………………………..

 بررسي ماشين آلات وتجهيزات مورد نياز…………………………..

 انتخاب روش استقرار ……………………………………………

 استقرار ماشين آلات و تعيين بخشهاي توليدي ……………………..

 بخش نت……………………………………………………….

 بخش کنترل کيفيت ……………………………………………

 انبار ………………………………………………………….

 بخش توسعه و تحقيق ………………………………………….

بخش مهندسي…………………………………………………

 بخشهاي غير توليدي و مساحت آنها……………………………...

 انتخاب سيستم حمل و نقل ……………………………………..

 بررسي نيروي انساني …………………………………………..

7

7

9

9

10

14

18

18

18

19

19

19

20

20

عنوان

صفحه

محاسبات مربوط به تعداد توليد روزانه…………………………

جدول ماشين آلات و توليداتشان …………………………….

 

21

23

 

فصل سوم بررسي مالي

 

برآوردهاي مالي ….……………………………………………

سرمايه ثابت ….………………………………………………

     الف : زمين ….…………………………………………….

    ب : آماده سازي زمين ………………………………………

    ج : ساختمان ………..……………………………………..

    د : تجهيزات و ماشين آلات…………………………………..

    و : هزينه تسهيلات مالي و ساير تجهيزات ………..…………….

    ه : هزينه آموزش پرسنل …………………………………….

    ي : ساير هزينه ها ………………………………………….

سرمايه در گردش……………………………………………..

    الف : مواد اوليه …………………………………………….

    ب : دستمزد………………………………………………..

    ج : تنخواه گردان ……………………………………………

ترکيب مالي سرمايه‌گذاري .……………………………………..

    آورده متقاضي………………………………………………

    وام بانکي …………………………………………………..

محاسبه سود و زيان ……………………………………………

    برآورد هزينه ساليانه ………………………………………..

    محاسبه قيمت تمام شده …………………………………….

    تعيين قيمت فروش………………………………………….

تحليلهاي مالي ……………………………………………….

     نقطه سر به سر…………………………………………….

26

26

26

26

26

27

28

28

28

29

29

29

29

30

30

30

30

31

32

32

32

فصل چهارم تجزيه و تحليل پروژه

 

شاخص هاي مالي……………………………………………….

سودآوري……………………………………………………..

ارزش افزوده…………………………………………………..

ترازنامه ………………………………………………………

صرفه جويي ارزي………………………………………………

33

33

33

34

34

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .