قيمت : 6000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 87

 


فهرست

 

فصل اول

بررسي بازار..........................................................................................................4

مقدمه..............................................................................................................................................4

دلايل انتخاب محصول............................................................................................4

نقش محصول در زنجيره توليد................................................................................5

زنجيره توليد چراغ خودرو........................................................................................6

معرفي محصول.......................................................................................................6

شناخت عوامل موثر بر تقاضا....................................................................................7

بخش بندي بازار ....................................................................................................7

انتخاب روش پيش بيني..........................................................................................8

فصل دوم

طرح فني............................................................................................................12

ارزيابي روش هاي مختلف توليد.............................................................................14

تشريح فرايند توليد................................................................................................14

دستگاه و تجهيزات خط توليد.................................................................................17

فرايند توليد قطعات چراغ پژو 206..........................................................................27

تشريح عمليات ورد نياز ساخت قطعه.......................................................................................27

بررسي ايستگاه ها و شيوه هاي كنترل كيفيت.......................................................................28

كنترل مواد اوليه.....................................................................................................30

كنترل عمليات توليد................................................................................................30

محاسبه ظرفيت برنامه توليد شرايط عملكرد...........................................................................33

مواد بسته بندي.....................................................................................................37

نقشه استقرار ماشين الات........................................................................................37

نقشه جريان مواد.....................................................................................................40

آزمايشگاه...............................................................................................................43

تعميرگاه................................................................................................................43

تأسيسات برق.......................................................................................................43

برق مصرفي ساليانه................................................................................................46

تأسيسات آب.........................................................................................................47

تأسيسات سوخت رساني........................................................................................47

تجهيزات حمل و نقل............................................................................................48

سوخت مورد نياز وسايل حمل و نقل.......................................................................................49

تأسيسات گرمايش     ..........................................................................................49

تأسيسات سرمايش.................................................................................................49

سيستم اتفأ حريق..................................................................................................50

نيروي انساني مورد نياز...........................................................................................51

برآورد پرسنل توليدي..............................................................................................51

برآورد پرسنل غير توليدي........................................................................................53

محاسبه سطح زير بنا...............................................................................................54

مساحت سالن توليد.................................................................................................55

مساحت انبار............................................................................................................56

مساحت آزمايشگاه...................................................................................................57

مساحت ساختمان هاي اداري رفاهي خدماتي..........................................................................57

مساحت زمين و محوطه سازي.................................................................................58

نقشه جانمايي ساختمان ها.......................................................................................59

زمان بندي اجراي پروژه............................................................................................60

فصل سوم

بررسي مالي...........................................................................................................62

سرمايه در گردش.....................................................................................................62

برنامه توليد ساليانه...................................................................................................62

ارزش مواد اوليه.......................................................................................................63

هزينه تأمين انرژي...................................................................................................65

هزينه خدمات نيروي انساني.........................................................................................................66

اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت.................................................................................70

هزينه ماشين الات....................................................................................................70

هزينه تجهيزات و تأسيسات عمومي.......................................................................................72

هزينه زمين و ساختمان ها و محوطه سازي........................................................................74

هزينه وسايط نقليه عمومي و وسايل حمل نقل...................................................................76

هزينه لوازم و اثاثه ا داري.....................................................................................77

كل سرمايه گذاري...............................................................................................80

هزينه هاي توليد.................................................................................................80

هزينه هاي متغير................................................................................................82

قيمت تمام شده محصول....................................................................................83

ارزيابي مالي و اقتصادي طرح...............................................................................84

 

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .