قيمت : 6000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 68

 


       فهرست

 

عنو ان                                                                                                                                صفحه                    

فصل اول

پيشگفتار ..........................................................................................................................................3

انگيزه ايجاد طرح ............................................................................................................................3

-         تعريف محصول ............................................................................................................4

-         مزاياي استفاده از ورق از پيش رنگ شده ..............................................................4

-         کاربرد محصول...............................................................................................................5

-         استاندارد ها و ويژگيهاي محصول ............................................................................6

-         تعرفه گمرگي و شرايط ورود.....................................................................................12

فصل دوم

مطالعه بازار ......................................................................................................................................13

-         بازار خارجي .................................................................................................................13

-         بازار مصرف داخلي .....................................................................................................16

-         ظرفيت توليد................................................................................................................23

مطالعه روشهاي موجود توليد .....................................................................................................23

-         نمونه فرايند توليد.......................................................................................................25

-         توليد و ويژگيها ي ورق رنگي .................................................................................26

-         مقايسه خواص و يژگيهاي ورقهاي پيش رنگ شده ...........................................29

-         ارزيابي خصوصيات ورقهاي پيش رنگ شده .......................................................31

-         مشخصات و موارد استفاده از ورقهاي پيش رنگ شده ......................................33

-         معرفي فرايند توليد ورق رنگي به روش غلطکي .................................................36

-         جنبه هاي ايمني بهداشت و محيط زيست .........................................................40

شرکتهاي دارنده دانش فني و سازندگان ماشين آلات .........................................................42

ماشين آلات مورد نياز طرح.........................................................................................................43

کنترل کيفيت ...............................................................................................................................54

زمين مورد نياز...............................................................................................................................55

ساختمانهاي مورد نياز ................................................................................................................55

تاسيسات و تجهيزات ..............................................................................................................57

برنامه زمان بندي اجراي طرح ..............................................................................................59

بر آورد سوخت و انرژِي .........................................................................................................59

برآورد نيروي انساني مورد نياز ............................................................................................59

مطالعه اقتصادي طرح ...........................................................................................................61

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .