قيمت : 6000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 51

 


فهرست                                                                              صفحه                             

      

 

فصل اول

تعريف محصول4………………….…………………………………………………………                                                                

ويژگي آلومينيوم مصرفي 4…….……………………………………………………………                                           

مطالعه بازار  5……...………………………………………………………………………                                                                                

واردات و صادرات5…….……………………………………………………………………                                                                            

جدول واردات و صادرات 5…….………….…………………………………………………                                                                  

جدول توليدات کارخانجات داخل کشور در ده سال 6…….……………………………………                         

ميزان برآورد تقاضا براي سال هاي مختلف  7…….……..…………………………………….                                            

پيش بيني سهم بازار قابل کسب براي سال هاي ۸۱ تا ۸۷ 7…….……………………………..                       

 

فصل دوم

 بررسي فني

مراحل ساخت تيوپ آلومينيومي  9……….………..…………………………………………                                                     

انبار   10…………………..……………………………………………………………….                                                                                       

بخش کنترل کيفيت  12………………..……………………………………………………                                                                  

ليست مواد اوليه مورد نياز12…………………………………………………………………                                                         

مشخصات مواد اوليه      12……………….………………………………………………….                                                              

ليست ماشين آلات و تجهيزات مورد استفاده 13………………..………………………………                                      

تاسيسات جنبي کارخانه 14……………….………………………………………………….                                                              

سالن توليد14..........................................................................................................................

برآورد نيروي انساني  15…….…………..……………………………………………………                                                                  

جدول فرآيند عمليات 17……….…………………………………………………………….                                                                  

اسامي شرکت هاي عمده مصرف کننده تيوپ  26………………………………………………                                   

مکان يابي    28………………….………………………………………………………….                                                                           

فصل سوم

‌بررسي مالي

بررسي مالي  ......................................................................................................................................................29                                                                  

سرمايه ثابت طرح   ..........................................................................................................................................29                                                             

جدول هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت  ......................................................................................................33                                     

هزينه هاي جاري طرح   ................................................................................................................................33                                                       

جدول هزينه هاي جاري..................................................................................................................................37

قيمت فروش    .................................................................................................................................................38                                                                

صورت حساب سود و زيان .............................................................................................................................42                                                   

سرمايه در گردش ............................................................................................................................................43

                                                          

فصل چهارم

 بررسي اقتصادي

بررسي اقتصادي    .............................................................................................................................................44                                                             

نقطه سربه سر .....................................................................................................................................................44                                                                      

نمودار نقطه سربه سر ........................................................................................................................................46                                                             

صرفه جوئي ارزي................................................................................................................................................47                                                                 

- ارزش افزوده.....................................................................................................................................................48                                                                     

دوره برگشت سرمايه با بهره ...........................................................................................................................48                                                        

 

 

 

نتيجه

نتيجه گيري کلي از ارزيابي پروژه   .............................................................................................................50                                                 

                                                                                

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .