قيمت : 4000 تومان

نوع فايل: word

تعداد صفحه: 22

 


خلاصه طرح:

 

موضوع طرح : بسته بندي گوشت قرمـز

 

ظرفيت : 1600 تن در سال

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 84/2455 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 84/245 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 2210 ميليون ريال

 

ميزان اشتغالزايي : چهـل و شـش نفر

 

دورة بازگشـت سرمايه: هجده ماه

 

 

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به طرح پک می باشد .