قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: PDF

تعداد صفحه: 97

سال تهیه: تابستان 1386

 


 

فهرست
چکيده ١
١- معرفي محصول ٢
١- مشخصات کلي محصول ٢ -١
٢- شماره تعرفه گمرکي ٣ -١
٣- شرايط واردات ٣ -١
٤- استانداردهاي ملي وجهاني ٣ -١
٥- قيمت توليد داخلي و جهاني محصول ٤ -١
٦- موارد مصرف و کاربرد ٤ -١
٧- کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول ٥ -١
٨- اهميت استراتژيک کالا در دنياي امروز ٥ -١
٩- کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول ٦ -١
٢- وضعيت عرضه و تقاضا : ٧
٢- بررسي ظرفيت بهره برداري و وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه - ١و ٢ -٢
و در دست اجرا و روند توليد از آغاز برنامه سوم تا کنون ٨
٩ ٣- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نيمه اول سال ٨٥ -٢
٤- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه ١٥ -٢
٥- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن ١٥ -٢
٦- بررسي نياز به محصول يا اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم ٣٨ -٢
١و ٢- بررسي اجمالي تکنولوژي و روشهاي توليد و تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژي
هاي مرسوم
در فرآيند توليد محصول : ٣٩
١- تکنيک توليد کنسانتره شفاف از ميوه : ٣٩ -١
٢- تهيه آب ميوه از کنسانتره : ٤٧ -١
٣- ماشين آلات ٥١ -١
٣- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت ٥٥
١- محوطه سازي ٥٦ -٣
٢- ساختمان ٥٧ -٣
٣- ماشين آلات ٥٨ -٣
٤- تاسيسات ٦٠ -٣
٥- وسائط نقليه ٦٠ -٣
٦- تجهيزات و وسائل اداري و خدماتي ٦١ -٣
٧- هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده ٦٢ -٣
٨- هزينه هاي قبل از بهره برداري ٦٣ -٣
٩- سرمايه در گردش ٦٤ -٣
١٠ - برآورد حقوق و دستمزد ٦٥ -٣
١١ - برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات ٦٦ -٣
١٢ - هزينه هاي تعمير و نگهداري و استهلاک ٦٦ -٣
١٣ - هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده توليد ٦٧ -٣
١٤ - هزينه هاي توزيع و فروش ٦٧ -٣
١٥ - جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد ٦٨ -٣
١٦ - نتيجه گيري ٦٩ -٣
٤- ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز سالانه و محل تامين آن ٧٠
٥- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح ٧١
٦- وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال ٧٢
٧- بررسي و تعيين ميزان آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي و چگونگي
امكان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح ٧٢
٨- وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني شامل حمايت تعرفه گمركي و حمايتهاي مالي ٧٢
٩- تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحد هاي جديد ٧٣
١٠ - در صورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني وضعيت اين پروژه ها
چگونه خواهد بود ٧٤
مراجع ٧٥
پيوست ها ( بخش نامه هاي مربوط به قوانين واردات و صادرات اسانس ) ٧٥

 

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com