قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: WORD

تعداد صفحه: 17

سال تهیه: تابستان 1382

 


خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : آموزشگاه ساخت گل هاي مصنوعي ( چيني )

 

ظرفيت طرح : 600 هنر آموز در سال

 

محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 291 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 31 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 260 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: چهارده ماه

 

اشتغالزايي : هفت نفر

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com