قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: WORD

تعداد صفحه: 17

سال تهیه: تابستان 1382

 


خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد

 

ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر

 

محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه

 

اشتغالزايي : پانـزده نفر

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com