قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: WORD

تعداد صفحه: 16

سال تهیه: تابستان 1382

 


خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه علوم رايانه

 

محل اجراي طرح :  قابل اجرا در سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 61/467 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 61/47 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 5/1 سال

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com