قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: PDF

تعداد صفحه: 50

سال تهیه: تابستان 1386

 


 

فهرست مندرجات
عنوان.................................................................................................... صفحه
مقدمه....................................................................................................... 1
-1 معرفی محصولات......................................................................................... 2
ویژگیهاي محصول:......................................................................................... 2
-1-1 کد محصولات......................................................................................... 3
-2-1 شماره تعرفه گمرکی......................................................................................... 3
-3-1 شرایط واردات......................................................................................... 4
-4-1 استاندارده.........................................................................................ا 4
-5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول......................................................................................... 7
-6-1 موارد مصرف و کاربرد......................................................................................... 9
-7-1 بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل آن بر مصرف محصول......................................................................................... 10
8-1 – اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز......................................................................................... 11
9-1 – کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول......................................................................................... 11
-10-1 شرایط صادرات......................................................................................... 11
-1-2 وضعیت عرضه و تقاضا......................................................................................... 12
-2-1 بررسی وضعیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون......................................................................................... 12
-2 بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجرا 16 -2
20 -2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85 -3
-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 20 -4
21 -2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 8 -5
-2-6 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم 23
-3 بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها......................................................................................... 27
4 - تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم (به صورت اجمالی) در
فرآیند تولید.........................................................................................30
5 – بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاريثابت.........................................................................................31
-1-5 زمین......................................................................................... 33
-2-5 محوطه سازي......................................................................................... 34
-3-5 ساختمانهاي تولیدي واداري......................................................................................... 34
-4-5 ماشین آلات و تجهیزات......................................................................................... 35
-5-5 تاسیسات عمومی......................................................................................... 35
-6-5 ااثیه و تجهیزات اداري......................................................................................... 36
-7-5 وسائط حمل و نقل درون/ برون کارگاهی......................................................................................... 36
-8-5 برآورد میزان سرمایه در گردش......................................................................................... 37
-9-5 برآورد هزینه نگهداري و تعمیرات:......................................................................................... 38
-10-5 برآورد هزینه استهلاك......................................................................................... 38
6 – میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن، قیمت و بررسی
تحولات اساسی در روند تامین اقلام مورد نیاز در گذشته و آینده......................................................................................... 39
7 – پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح......................................................................................... 40
1-7 تحلیل هاي مرتبط به دسترسی به منابع نیروي انسانی......................................................................................... 40
2-7 تحلیل مربوط به شرایط زیست محیطی......................................................................................... 40
3-7 شرایط خاص و پیشنهاد منطقه مناسب......................................................................................... 40
8 - وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال......................................................................................... 40
9 – بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی......................................................................................... 41
10 – وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی و مالی......................................................................................... 42
11 – تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد
هاي جدید..........................................................................................................................................................42

 

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com