قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: WORD

تعداد صفحه: 18

سال تهیه: تابستان 1382

 


خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : كافي نت

 

ظرفيت طرح : شش دستگاه رايانه متصل به شبكه

 

محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 3/169 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 19/3ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 150 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: سي و يك ماه

 

اشتغالزايي : هفت نفر

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com