قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: WORD

تعداد صفحه: 21

سال تهیه: تابستان 1382

 


خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : درمانگاه شبانه روزي

 

ظرفيت پذيرش : 200 بيمار در شبانه روز

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 72/1482 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 72/155 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 1330 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 20 ماه

 

اشتغالزايي : 35 نفر

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com