قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: WORD

تعداد صفحه: 17

سال تهیه: تابستان 1382

 


خلاصه طرح

 

 

موضوع طرح : احداث استخر سرپوشيده و ارائه خدمات آموزشي و تفريحي

 

محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور

 

سرمايه گذاري كـل: 5/954 ميليون ريال

 

سهم آوردة متقاضي: 5/104 ميليون ريال

 

سهم تسهيلات: 850 ميليون ريال

 

دورة بازگشـت سرمايه: 13 ماه

 

اشتغالزايي : 9 نفر

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com