قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: PDF

 


خلاصه طرح:

موضوع طرح : توليد و نصب ايزوگام
نوع توليدات: ايزوگام
تعداد شاغلين : 10 نفر
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 3620
سرمايه گذاري ثابت : 2200
سرمايه در گردش : 1300
در آمد ساليانه: 9500
سود ويژه : 876
دوره بازگشت سرمايه : 5030 ماه
 نرخ باز دهي سرمايه : 40
%

 


 

 

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com