قیمت : 2000 تومان

نوع فایل: PDF

 


خلاصه طرح:

موضوع طرح : ساخت موتور جنرال جهت خودرو
نوع توليدات : موتور خودرو جنرال
تعداد شاغلين : 145
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح : 795366
سرمايه گذاري ثابت : 636000
سرمايه در گردش : 133438
در آمد ساليانه: 1,680,000
سود ويژه : 790527
دوره بازگشت سرمايه : 1سال پس از سازندگي
 نرخ باز دهي سرمايه : 100%

 


 

 

 

 

 

Copyright © 2008 iranagel.com. All right reserved

mail : info@iranagel.com